Препарат за разтопяване на сняг и лед

Биоразмразител® е течен продукт съдържащ 49-50% вода, калиев ацетат и други безопасни вещества, който се използва за бързо размразяване и премахване на лед и сняг на обществени места, гари, по тротоарите, труднодостъпни пътища, обществени зони,  входове,  рампи.

«Вижте нашата текуща оферта»

„Безопасен за околната среда- не съдържа опасни съставки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008. Може да се използва върху мрамор, гранит,  мозайка, павета и др, включително и при наличие на растителност и озеленяване“

препарат за разтопяване на лед и сняг
препарат за разтопяване на сняг и лед

Описание на Биоразмразител®
•    Ефективен при температури под -30°C,(започва да замръзва при -60°C) като благодарение на своите химични свойства, ефектът му трае няколко дни без последващ снеговалеж.
•    Икономичен, има разходна норма около 50гр. до 150гр. на квадратен метър при температури под -15 °C
•    Започва да действа в рамките на секунди и е възможно да се използва и като превантивно средство срещу обледяване.
•    Не предизвиква ръждясване на машини, превозни средства, не унищожава повърхността на улиците, напротив може да се използват върху мрамор, гранит,  мозайка, павета и др.
•    Може да се ползва и е изключително полезен за растителността през зимата.
•    След употреба не изисква да бъде събиран и почистван;
•    Напълно разтворим във вода, не влияе и не запушва дренажните системи и канализацията.

Особено подходящ за:
•    Държавни и общински институции;
•    Болници, старчески домове, детски градини и офиси;
•    На проблемни пътища, улици, мостове, тротоари, площади и централна градска част;
•    Във входни зони с публичен достъп;
•    Промишлени предприятия, магазини и частни домове;
•    Паркинги, работни площадки, терминали, летища, пътища с големи наклони;

Биоразмразител® не изисква специално оборудване за нанасянето му. Един от малкото продукти работещи тази зима и при температури под -18 °C.

Действие:
Видеото демонстрира продукт със аналогични съставки и действие на Биоразмразител® 

За текущи цени и наличности – проверете в онлайн магазина ни!

Спецификация Биоразмразител®

Физични и химични свойства

1Физическо състояниетечен продукт
2Мирислеко на оцетна киселина
3Цвятбез цвят
4Химическа характеристикавода 49-50%, калиев ацетат, боракс, дикалиев фосфат (инхибитори – 0,6%)
5Точка на кипененяма установена
6Ph100г/л H2O 20C) 11,00  /±0,5/
7Обемна плътност1,28 г/см3 при 20° С
8Самозапалванепродуктът не може да се самозапали спонтанно
9Опасност от експлоадиранепродуктът не експлоадира

Работа и съхранение

1Съвети за безопасно боравененяма специални предпазни мерки
2Съвети за защита от пожар и експлозияняма специални предпазни мерки
3Изисквания за складови помещения и контейнерида се съхранява плътно затворено на сухо място
4Класификация според наредби за безопасност__________
5Указания за изграждане на помещенияняма
6Допълнителна информация относно условията на съхранениеняма

Контрол на нанасяне и лични предпазни средства

1Обща прагова стойнос на прах6 мг / m³
2Лични предпазни средстваняма изрично предписание
3Общи предпазни и хигиенни меркида се съхранява далече от храни, напитки и храни за животни
да се изтръскат замърсените дрехи
да се измиват ръцете преди почивките и в края на работа
да се избягва контакт с кожата и очите
при използване на продукта да не се яде, пие или пуши

Екологична информация

1Обща информацияспоред критериите на класификацията на ЕО и етикетиране касаещо „опасни за околната среда“, определени в Директива 93/21/ЕИО, продуктът не изисква класификация и етикетиране като опасен за околната среда
2Биологично разгражданедобро – 49% в рамките на 5 дни

Стабилност и реактивоспособност

1Опасни продукти на разпаданеняма известни опасни продукти на разпадане
2Материали, които трябва да се избягватняма
3Условия, кито трябва да се избягватсилно нагряване, висока влажност

Данни за токсикологията

1Остра токсичностотсъства
2Кожакато цяло продуктът не е дразнител на кожата
3Очислабо дразнещо действие
4Допълнителна токсикологична информацияпродуктът няма опасни ефекти, ако се използва по предназначение
според изискванията за етикетиране на ЕС материалът не изисква етикетиране

Описание на опасностите

1Символ за опасностняма приложим
2Идентифация за опасностняма приложим
3Известна информация за опасност за човека и околната среданяма
4Допълнителна информациясъгласно европейския норматив 67/548/EEC продуктът не представлява опасност за човешкото здраве.

Мерки за първа помощ

1Основна информацияникакви специални мерки не се изискват
2След вдишванебезопасен – няма изисквания, но да се осигури достъп до чист въздух
3След контакт с кожатабезопасен – няма изисквания
4След контакт с очитеизплакнете очите обилно с вода
5След поглъщанене е опасен, но при неразположение потърсете медицинска помощ

Мерки за гасене на пожар

1Основна информацияпродуктът сам по себе си е негорим
2Подходящи средства за гасене на пожарвода, пяна, сух прах, CO2, да се използват пожарогасителни средства, съобразени с пожара и непосредственото обкръжение
3Средства за гасене, неподходящи от съображения за сигурностняма
4Специално защитно оборудванене е необходимо

Мерки при аварийно изпускане

1Лични предпазни меркине са необходими
2Мерки за опазване на околната средабезопасно за околната среда
3Процедура за почистванеръчно и/или механично

Унищожаване на отпадъците

1Замърсени продуктипоследващо изхвърляне, съгласно местната практика и изисквания.
2Непочистени опаковкипоследващо изхвърляне, съгласно местната практика и изисквания
3Напълно празни опаковкипоследващо изхвърляне, съгласно местната практика и изисквания

Информация за транспортиране

1GGVS/GGVEняма
2RID/ADRняма
3IMCO Codeняма
4UN Noняма
5ATA Noняма

Нормативна информация – етикетиране в съответствие с директивите на ЕО

1Символ за опасностне се налага
2Етикет за опасностне се налага
 

Намерете ни във Фейсбук!

Информация и оферта за Антислип систем®

Видео канал

Последни събития

Последвайте ни

header-banner-herald

Pin It on Pinterest

Share This