Препарат за разтопяване на сняг и лед

Биоразмразител® е течен продукт съдържащ 49-50% вода, калиев ацетат и други безопасни вещества, който се използва за бързо размразяване и премахване на лед и сняг на обществени места, гари, по тротоарите, труднодостъпни пътища, обществени зони,  входове,  рампи.

«Вижте нашата текуща оферта»

“Безопасен за околната среда- не съдържа опасни съставки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008. Може да се използва върху мрамор, гранит,  мозайка, павета и др, включително и при наличие на растителност и озеленяване”

препарат за разтопяване на лед и сняг
препарат за разтопяване на сняг и лед

Описание на Биоразмразител®
•    Ефективен при температури под -30°C,(започва да замръзва при -60°C) като благодарение на своите химични свойства, ефектът му трае няколко дни без последващ снеговалеж.
•    Икономичен, има разходна норма около 50гр. до 150гр. на квадратен метър при температури под -15 °C
•    Започва да действа в рамките на секунди и е възможно да се използва и като превантивно средство срещу обледяване.
•    Не предизвиква ръждясване на машини, превозни средства, не унищожава повърхността на улиците, напротив може да се използват върху мрамор, гранит,  мозайка, павета и др.
•    Може да се ползва и е изключително полезен за растителността през зимата.
•    След употреба не изисква да бъде събиран и почистван;
•    Напълно разтворим във вода, не влияе и не запушва дренажните системи и канализацията.

Особено подходящ за:
•    Държавни и общински институции;
•    Болници, старчески домове, детски градини и офиси;
•    На проблемни пътища, улици, мостове, тротоари, площади и централна градска част;
•    Във входни зони с публичен достъп;
•    Промишлени предприятия, магазини и частни домове;
•    Паркинги, работни площадки, терминали, летища, пътища с големи наклони;

Биоразмразител® не изисква специално оборудване за нанасянето му. Един от малкото продукти работещи тази зима и при температури под -18 °C.

Действие:
Видеото демонстрира продукт със аналогични съставки и действие на Биоразмразител® 

За текущи цени и наличности – проверете в онлайн магазина ни!

Спецификация Биоразмразител®

Физични и химични свойства

1 Физическо състояние течен продукт
2 Мирис леко на оцетна киселина
3 Цвят без цвят
4 Химическа характеристика вода 49-50%, калиев ацетат, боракс, дикалиев фосфат (инхибитори – 0,6%)
5 Точка на кипене няма установена
6 Ph 100г/л H2O 20C) 11,00  /±0,5/
7 Обемна плътност 1,28 г/см3 при 20° С
8 Самозапалване продуктът не може да се самозапали спонтанно
9 Опасност от експлоадиране продуктът не експлоадира

Работа и съхранение

1 Съвети за безопасно боравене няма специални предпазни мерки
2 Съвети за защита от пожар и експлозия няма специални предпазни мерки
3 Изисквания за складови помещения и контейнери да се съхранява плътно затворено на сухо място
4 Класификация според наредби за безопасност __________
5 Указания за изграждане на помещения няма
6 Допълнителна информация относно условията на съхранение няма

Контрол на нанасяне и лични предпазни средства

1 Обща прагова стойнос на прах 6 мг / m³
2 Лични предпазни средства няма изрично предписание
3 Общи предпазни и хигиенни мерки да се съхранява далече от храни, напитки и храни за животни
да се изтръскат замърсените дрехи
да се измиват ръцете преди почивките и в края на работа
да се избягва контакт с кожата и очите
при използване на продукта да не се яде, пие или пуши

Екологична информация

1 Обща информация според критериите на класификацията на ЕО и етикетиране касаещо “опасни за околната среда”, определени в Директива 93/21/ЕИО, продуктът не изисква класификация и етикетиране като опасен за околната среда
2 Биологично разграждане добро – 49% в рамките на 5 дни

Стабилност и реактивоспособност

1 Опасни продукти на разпадане няма известни опасни продукти на разпадане
2 Материали, които трябва да се избягват няма
3 Условия, кито трябва да се избягват силно нагряване, висока влажност

Данни за токсикологията

1 Остра токсичност отсъства
2 Кожа като цяло продуктът не е дразнител на кожата
3 Очи слабо дразнещо действие
4 Допълнителна токсикологична информация продуктът няма опасни ефекти, ако се използва по предназначение
според изискванията за етикетиране на ЕС материалът не изисква етикетиране

Описание на опасностите

1 Символ за опасност няма приложим
2 Идентифация за опасност няма приложим
3 Известна информация за опасност за човека и околната среда няма
4 Допълнителна информация съгласно европейския норматив 67/548/EEC продуктът не представлява опасност за човешкото здраве.

Мерки за първа помощ

1 Основна информация никакви специални мерки не се изискват
2 След вдишване безопасен – няма изисквания, но да се осигури достъп до чист въздух
3 След контакт с кожата безопасен – няма изисквания
4 След контакт с очите изплакнете очите обилно с вода
5 След поглъщане не е опасен, но при неразположение потърсете медицинска помощ

Мерки за гасене на пожар

1 Основна информация продуктът сам по себе си е негорим
2 Подходящи средства за гасене на пожар вода, пяна, сух прах, CO2, да се използват пожарогасителни средства, съобразени с пожара и непосредственото обкръжение
3 Средства за гасене, неподходящи от съображения за сигурност няма
4 Специално защитно оборудване не е необходимо

Мерки при аварийно изпускане

1 Лични предпазни мерки не са необходими
2 Мерки за опазване на околната среда безопасно за околната среда
3 Процедура за почистване ръчно и/или механично

Унищожаване на отпадъците

1 Замърсени продукти последващо изхвърляне, съгласно местната практика и изисквания.
2 Непочистени опаковки последващо изхвърляне, съгласно местната практика и изисквания
3 Напълно празни опаковки последващо изхвърляне, съгласно местната практика и изисквания

Информация за транспортиране

1 GGVS/GGVE няма
2 RID/ADR няма
3 IMCO Code няма
4 UN No няма
5 ATA No няма

Нормативна информация – етикетиране в съответствие с директивите на ЕО

1 Символ за опасност не се налага
2 Етикет за опасност не се налага
 
header-banner-herald

Pin It on Pinterest

Share This